Han’ın İlçe Olmasına Dair Kanun

İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

Kanun Numarası : 3644 Kabul Tarihi : 9.5.1990
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 20.5.1990 Sayı: 20523 Yayımlandığı Düstur : Tertip:5 Cilt:29 Sayfa:105

Ekli (44) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak, merkezi Hanköy Kasabası olmak ve Hanköy Belediyesinin adı Han olarak değiştirilmek üzere, Eskişehir İlinde Han adıyla,

Ekli (45) sayılı listede adları yazılı köyleri kapsamak ve merkezi Mihalgazi Bucak merkezi olmak üzere, Eskişehir İlinde Mihalgazi adıyla,

Madde 2 – Bu Kanunla kurulan ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunla kurulan belediyelere ait organların seçimi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 90 ıncı günden sonra gelen ilk Pazar günü yapılır. Bu süre içerisinde Ankara Büyükşehir belediyesi hudutları dahilinde kurulan Etimesgut Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde kurulan Bayrampaşa Belediyesine ait hak, yetki ve görevleri Büyükşehir Belediyesine ilişkin alanları Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerince kullanılır ve yürütülür. Seçimlerden sonra Etimesgut ve Bayrampaşa Belediyeleri teşkilatlanıncaya kadar bunların her türlü hizmetlerinin Yenimahalle ve Eyüp Belediyelerince yürütülmesine devam olunur. Yeni kurulan Etimesgut ve Bayrampaşa Belediyeleri hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon Büyükşehir Belediyelerince sağlanır.

Geçici Madde 2 – Bu Kanunla belediye haline getirilen köylerin ve tüzelkişiliği kaldırılan Güneybağ ile Karasınır Belediyelerinin seçilmiş organlarının hukuki varlıkları bu kanun gereğince yapılacak belediye seçimlerine kadar devam eder. Belediye haline getirilen köylerin ve tüzelkişiliği kaldırılan Güneybağ ile Karasınır belediyelerinin her türlü mal varlıkları, hak, alacak ve borçları ile hukuken geçerli statüye sahip personeli seçimler sonunda teşekkül eden belediyelere devrolunur.

KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek – 6)
Geçici Madde 3 – Yeni kurulan ilçelerde ilçe idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak, eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

Geçici Madde 4 – Çamoluk ve Doğankent ilçelerinin Giresun veya Gümüşhane İllerinden hangisine bağlanacakları, Alucra ve Tirebolu ilçe seçim kurullarınca bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 60 günlük süre içinde Çamoluk ve Doğankent İlçeleriyle bağlı köylerinde yapılacak halkoylaması ile belirlenir. Halkoylamasında,26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde kullanılan sandık seçmen listesinde adları yazılı olan seçmenler oylamaya katılırlar. Halkoylaması sonucunda başkaca bir işlem yapılmaksızın, Çamoluk ve Doğankent İlçeleri, lehine fazla oy çıkan İl`e bağlanmış olurlar.

Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.