Haberlerİlan ve Duyurular

İŞYERİ İHALE İLANI

HAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                               
 
1- Aşağıda bilgileri bulunan işyerinin işletme hakkının kiraya verilmesi.
1-İdarenin:  
a) Adresi : Han Belediye Başkanlığı 
b) Telefon ve Faks numarası : 5816051 –5816052
2-İhale konusu işin:  
a) Niteliği : 2  Adet işyeri       
b) Yeri : Kayı Mahallesi  Han/ESKİŞEHİR

c) Kiralama Süresi : 3 yıl süreli
3-İhalenin:  
a) Yapılacağı yer : Han Belediyesi Encümen Salonu.
b) Tarihi ve saati : 25 Nisan 2024 Perşembe Günü Saat:10:00
c)  Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Açık Arttırma Teklif usulü
4- İhale suresi, Muhammen Bedel, geçici ve kesin teminat: Başvuru sırasında bildirilecektir.

5-İhaleye Katılım Dosyasında Yer Alacak Belgeler: 
5.1-İhaleye Katılacak Gerçek Kişilerden;
İkametgâh belgesi, T.C. Kimlik fotokopisi, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, Belediyeye Borcu yoktur yazısı  ve Adli Sicil Kaydı    istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi,
5.2-İhaleye Katılacak Tüzel Kişilerden;
 Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi,
5.3-Vekâleten gireceklerden;
 5.1 veya 5.2 Maddelerinde belirtilen evraklar ile birlikte vekaletname ve T. C. kimlik fotokopisi,  
6-İhale dokümanı Han Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 20,00-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Han Belediye Başkanlığı adresine teslim edilecektir.
8-İhale bedeli peşin alınacak olup kesin teminat alınacaktır.  
9-Belediye encümeni, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
                                                                                              (imzalıdır)       

                          Bekir BELCELİ
                          Belediye Başkanı